Spaak in het Arhi-wiel

De provincie Noord-Holland beëindigt de arhi-procedures waarmee ze van bovenaf verdere gemeentelijke schaalvergroting in de Gooi en Vechtstreek had willen aansturen.

Dat betekent dat het weer aan de gemeenten zelf is om met oplossingen ter versterking van de bestuurskracht te komen.

De provincie wijst erop dat gemeenten nu samen met de minister van BZK kunnen bezien hoe de door deze laatste bepleitte flexibiliteit in oplossingen te bereiken is.

In dit verband is het goed om ook even stil te staan bij de Thorbeckelezing die minister Kajsa Ollongren in oktober gaf.

Continue reading “Spaak in het Arhi-wiel”

Einddoel van gemeentelijke schaalvergroting: een relatief begrip…

Met Gooistad nog slechts als ‘stip op de horizon’ tekent zich voor kritische beschouwers nu al een reden af om de gewenste schaal te relativeren.

Recent geeft de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan zich te willen gaan richten op een fusie met die van Flevoland. Reden: hoge veiligheidseisen en krap bij kas.

De noodzaak van een Gooistad ontleenden bestuurders onder meer aan de groeiende regionale  samenwerkingsverbanden.

Daarbij speelde met name een rol dat gemeenteraden het lastig vinden om op zulke bovengemeentelijke verbanden nog democratische controle uit te oefenen.

Datzelfde argument hanterend, zou straks dus een boven-gooische gemeentelijke schaal wenselijk gaan worden.

Waarmee de deugdelijkheid van de schaalgrootte-redenering te relativeren is.

Zoals elders op deze site de vraag wordt gesteld: hoe stel je de juiste schaal eigenlijk vast?

 

Wie zijn dat, in die Burger-Denktank Schaalvergroting G&V?

In dit per augustus 2016 gestartte burger-initiatief verenigden zich vier inwoners van de Hilversumse Meent, die zich rond het onderwerp inzetten voor de regio Gooi en Vechtstreek.

Ze brengen daarbij de 42-jarige ervaring in van een Hilversumse wijk, die sinds sinds haar inrichting opereert met een zelfbeschikking die binnen Hilversum behoorlijk uniek is.

En die daar dus ook de praktische voor- en nadelen grondig van kent.

Sinds februari 2018 opereert de Denktank in een iets gewijzigde samenstelling:

Chiel van Eendenburg, voormalig beleidsambtenaar gemeente Amsterdam (bekend met Stadsraden e.d.), burger-ervaringsdeskundig met initiatieven als Meentkracht, inwonerscollectief N-236 en energie-coöperatie Hilverzon.

Fred van Leeuwen, strategie-consultant en verandermanager, ervaren in fusies & splitsingen en met lokale burger-initiatieven. Meer op diens LinkedIn-profiel.

 

 

 

 

Wim Schaap, professional en actief burger in Wijdemeren. Meer info volgt, vooralsnog ook in te winnen via Wim’s LinkedIn profiel.

Totaan de Raadsverkiezingen op 21 maart 2018 was ook Jan Heinen, voormalig schoolleider / onderwijsbestuurder, met (onder meer) fusie-ervaring, actief lid.

Voorts kent de Denktank enkele adviserende leden, op specifieke onderwerpen.

De Denktank koerst niet slechts op eigen inzichten en ervaringen, maar maakt waar nodig gebruik van haar netwerk met experts op deelterreinen.

Ons cadeau aan nieuw Hilversum’s college: turbo-start afschaling

Op 6 juni wordt het nieuwe Hilversum’s college geïnstalleerd.

Onze burger-denktank liet zich niet onbetuigd:

Dit laatste in het kader van ons motto ‘opschaling slechts gelijktijdig en gelijkwaardig met afschaling’.

Waarbij duidelijk is dat het opschalingstraject al geruime tijd ver op de afschaling vooruitloopt.

Dit laatste hebben trouwens veel politieke partijen hier aan ons bevestigd, echter zonder daaraan al consequenties te verbinden…

We maken het ze nu gemakkelijk dit alsnog te doen.

Het nieuwe college-akkoord laat zien dat dit geen overbodige luxe is. Daar staat: ‘het ingezette buurtenbeleid zetten we actief voort’.

Wat de vraag oproept: wat heeft men qua afschaling nu eigenlijk geleerd van de afgelopen periode?

Partijstandpunten fusies Gooi & Vechtstreek

Deze site toont de inventarisatie van partijstandpunten over verdere bestuurlijke schaalvergroting in de Gooi en Vechtstreek.

Inmiddels vindt u hier de standpunten van alle partijen uit:

Blaricum               Eemnes             Gooise Meren           Hilversum

Huizen                     Laren                       Weesp                 Wijdemeren

Zie de betreffende tab-bladen.

Als lezer kunt u een reactie achterlaten in het vak onderaan elk bericht onder de ‘Home’-tab. Wij vinden het fijn als u die moeite nemen wilt.

Maar mocht u liever mailen, kan dat ook: denktankschaalvergroting@gmail.com

Uw betrokkenheid maakt verschil.

Als inwoners van deze nu zo turbulente regio moet onze ambitie iets hoger liggen dan: eens per 4 jaar stemmen en dan regelen ‘ze’ het wel voor ons.

Nu extra bewust stemmen is op zijn plaats. Maar ook erna zijn we zelf aan zet, als wijken, buurten en kernen.

 

 

 

 

Waarom deze inventarisatie?

De Denktank investeerde veel tijd in deze inventarisatie, omdat:

  • kiezers zich gaan realiseren dat schaalvergroting in de hele regio nu het belangrijkste verkiezingsthema is (bepalend voor wat inwoners de komende 10-15 jaar van hun lokaal bestuur gaan merken)
  • de partijstandpunten over dit onderwerp voor de kiezer toegankelijk en helder moeten zijn
  • de partijprogramma’s hier in zeer wisselende mate aandacht aan besteden

Daarbij komt, dat het kieskompas hier niet helpt: sommige partijen kwamen nadien tot nieuwe inzichten.

Nadat de Denktank sinds de oprichting medio 2016 haar werk buiten de spotlights verrichte, nam ze zich in december j.l. voor haar denkwijze in de verkiezingsperiode naar buiten te gaan brengen.

Dat startte met een inleidend artikel in de Gooi en Eembode van 15 februari 2018.

Op 13 maart was de Denktank uitgenodigd om als speciale gast aan te schuiven bij het Goois Verkiezingsdebat van tv NH.

En op 15 maart verscheen een volgend artikel in de Gooi en Eembode, met de belangrijkste conclusies van de Denktank n.a.v hun onderzoek naar de Hilversumse partij-standpunten.

Geeft u de voorkeur aan een wat uitgebreidere versie van dit laatste artikel, waarin de partijstandpunten op alle wezenlijke onderdelen van de schaalvergroting staan? Klik dan hier.

Kan ik als kiezer blindvaren op deze informatie?

Tijdens de inventarisatie en verwerking is er alles aan gedaan om te zorgen dat u de uitkomsten 100% kunt vertrouwen.

De Burger-Denktank bestaat uit een viertal betrokken, maar onafhankelijke inwoners van de regio. Die bovendien veel ervaring hebben met fusies en splitsingen. Maar ook met het ontwikkelen en in stand houden van autonomie in hun eigen wijk.

Het proces is uiterst zorgvuldig gepland en uitgevoerd. Het voldeed aan alle eisen van grondige onderzoeksjournalistiek. Bij de analyse zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan.

Onderweg is er hoor en wederhoor geweest. En ter afsluiting heeft elke politieke partij de gelegenheid gehad om op onze analyse te reageren. Voor zover er relevante reacties waren hebben we die in het eindresultaat verwerkt.

Hoe kwam dit overzicht tot stand?

De denktank nodigde alle politieke partijen in de regio uit om te reageren op negen gedetailleerde stellingen, die ze formuleerde.

Daarbij was de ambitie niet: de meningen over allerlei voors en tegens van schaalvergroting in kaart te brengen. Daar is in de regio al jarenlang over gecommuniceerd. Met als enige conclusie: zoveel hoofden, zoveel zinnen.

De Denktank concentreerde zich in de eerste plaats op wat haar het meest belangrijk leek: het serieus nemen van het zwaarste risico van de bestuurlijke schaalvergroting.

Allereerst door dit risico publiekelijk te benoemen, ondanks de kennelijke koudwatervrees van sommigen hierin.

Continue reading “Hoe kwam dit overzicht tot stand?”

Wat betekent afschaling concreet?

Afschaling betekent:

Het bereiken van een situatie waarin wijken, buurten en kernen alles wat zich leent om lokaal te regelen, ook zelf kunnen regelen.

De belangrijkste vereisten daarvoor:

  1. actieve identificatie: inwoners (h)erkennen hun eigen wijk, buurt of kern,  stellen er belang in en weten zich te organiseren
  2. iets wat kan doorgaan voor een ‘dorpsplein’ (een centraal, fysiek punt waar mensen elkaar als vanzelf tegen het lijf lopen, waarvan de communicatiefunctie is verlengd via een wijkblad, een virtueel platform, etc.)
  3. beslissingsbevoegdheden (binnen voorwaarden, waaronder wijk-vertegenwoordigende legitimiteit)
  4. blijvend ter beschikking staande middelen
  5. blijvend ter beschikking staande menscapaciteit, zowel vanuit de wijk zelf als vanuit de gemeente
  6. de ruimte om naar eigen inzicht zaken aan te schaffen, expertise & coaching in te huren, e.d.
  7. maatwerk-instrumentarium; bouwstenen om afschaling in te vullen op een wijze die past bij de organisatie van wijk, buurt of kern