Hilversum

Verderop, onderaan deze pagina kunt u doorklikken naar de Hilversumse overzichtstabellen, in de vorm zoals die ook bij de andere gemeenten op deze site staan.

Maar allereerst volgen hier enkele alinea’s tekst, waarin de opvattingen van de Hilversumse partijen beschreven staan:

Er zijn partijen die duidelijk zeggen “geen opschaling zonder afschaling”.

Dit zijn CDA, Hilversum1, PvdA en SP. Dat betekent: het als onderdeel van het fusieproces invoeren van een wijkendemocratie. Inwoners krijgen middelen om zaken die zich daarvoor lenen, lokaal zelf te bepalen en te regelen. Christen-Unie noemt het afschalen ‘zeer essentieel’, wat allicht hetzelfde is als ‘harde voorwaarde’. D66 vindt het beslist wenselijk, maar ziet dat dankzij regionale meningsverschillen het tij verlopen is voor zo’n voorwaarde, nu. Ze wil het wel zo snel mogelijk ontwikkelen. Dit laatste willen ook GroenLinks en Leefbaar Hilversum. De VVD schrijft: “sterke kernen, wijken en buurten.”, zonder nadere uitwerking. Hart voor Hilversum tenslotte ziet geen oplossing in zo’n “extra bestuurslaag”, maar “wil niet opschalen en hoeft dus ook niet af te schalen”.

Nu is het helemaal niet vanzelfsprekend, dat zo’n wijkendemocratie kan bouwen op de continue inzet van burgers die erbij nodig is. Zelfs in de meest autonome wijk van Hilversum (de Meent) is dit een zorgpunt. Er blijkt geen partij te zijn, die hier voldoende over nagedacht heeft. Als enige geeft Leefbaar Hilversum aan hier een oplossing te zien in het lokaal inzetten van betaalde krachten. De VVD meldt dat “een maatschappelijke tegenprestatie verwacht mag worden van bijstands-ontvangers”.

Belangrijk is verder: willen we na een fusie met Wijdemeren door naar één enkele Gooistad, met zo’n 240.000 inwoners? Voor zijn: D66, Leefbaar Hilversum, VVD en, iets minder expliciet, GroenLinks. Tegen zijn: Hart voor Hilversum, Hilversum1, PvdA en SP. “Alleen als het werkelijk nodig blijkt”, is het standpunt van CDA, Christen-Unie.

Tenslotte: vinden de partijen dat wij als burgers ook iets te zeggen mogen hebben over deze schaalvergroting? Een raadgevend referendum wordt in dit verband genoemd door: GroenLinks, Leefbaar Hilversum en SP. D66 geeft aan dat de Hilversumse verordening hiervoor geen ruimte biedt en dat het bovendien schijninspraak zou zijn, daar het besluit bij een hogere overheid ligt. Hilversum1 daarentegen vindt dat er een bindend referendum moet plaatsvinden. De VVD stuurde ons slechts een citaat uit haar programma, waarin dit onderdeel niet aan de orde komt. De overige partijen geven aan dat burgers betrokken moeten worden, maar niet concreet hoe. Waarbij Christen-Unie vermeldt dat ze vooral op 21/3 naar u luisteren, zodat ook “inwoners gehoord worden die niet altijd vooraan staan met hun mening gehoord worden”.

Voor wie meer details wil zien, volgen nu de links naar twee tabellen. 

Allereerst een gedetailleerd overzicht, waarin alle citaten verwerkt zijn. Deze zijn gericht op de vier meest essentiële punten:

1.       Wil de partij uiteindelijk de hele regio verenigd zien in 1 Gooistad?

2.      Wat zegt de partij nu precies over afschaling?

3.      Heeft de partij ideeën hoe de continuïteit van zo’n wijk-democratie te verzekeren is?

4.      Hebben de inwoners, volgens deze partij, iets in te brengen bij de bestuurlijke schaalvergroting?

Bij dit overzicht is het zaak om heel precies te lezen, zodat je ook ziet wat er niet staat. Zo reppen veel partijen bij stelling-5 (geen opschaling zonder afschaling) van wijkendemocratie, kernenbeleid, dorpsraden, etc.

Maar alleen als dat er expliciet bij staat, is die partij het eens met de Denktank dat afschaling gelijktijdig en gelijkwaardig met de schaalvergroting moet gebeuren.

Als tweede tabel een samenvattend overzicht van de reacties van de Hilversumse partijen op de negen stellingen die de Denktank ze voorlegde. Toegespitst op het vraagstuk: verantwoord benoemen en beheersen van het zwaarste risico: hoe voorkomen we vervreemding?