Wat voerde die Denktank dan voor 2018 uit?

In het voorjaar van 2016 werd een plotselinge bestuurlijke voortvarendheid zichtbaar, na de al jaren slepende discussies over gemeentelijke schaalvergroting in de regio.

De provincie gaf het bureau Deloitte opdracht een onderzoek te doen naar ‘Bestuurskracht’ bij de gemeenten in Gooi en Vechtstreek.

Enkele leden-in-spe van de toen nog niet bestaande Burger-Denktank Schaalvergroting G&V kregen de (mede door Hilversum beoordeelde) vraagstelling aan Deloitte onder ogen en verbaasden zich over een zekere eenzijdigheid daarin.

En zo ontstond, terwijl dit Bestuurskracht-onderzoek liep, het burger-initiatief om een ongevraagd geweten voor onze bestuurders te gaan vormen. Vervolgens had de Denktank op 31 augustus haar start-overleg.

De leden konden kort erna het juist gepubliceerde Bestuurskracht-rapport van Deloitte analyseren. De niet heel verrassende conclusie was, dat de eenzijdige vraagstelling inderdaad tot een wat beperkte visie op het Bestuurskracht probleem had geleid.

Zo was er welbeschouwd geen aandacht voor de gevaren van een groter wordende afstand tussen bestuur en burger. Wat in het kielzog van de vertrouwenscrisis nogal verbazingwekkend leek. Ook werd nergens duidelijk, of de inwoners van de regio bij het proces betrokken zouden worden.

Ruim op tijd, op 5 oktober 2016 bracht de Denktank haar zorg onder woorden in een brief aan de Hilversumse Raad. In de verwachting dat die zorg op een of andere wijze meegenomen zou worden in de reactie van Hilversum op het provinciale onderzoek.

De Denktank hoorde van de gemeente niets op haar brief, maar zag in de reactie die de provincie kort na het Raadsbesluit van 9 november van Hilversum ontving, dat haar zorgen ook daarin niet benoemd waren.

Dat was het startpunt voor de Denktank om zich echt in de zaak te gaan verdiepen. Met name ook, om zich te orienteren op mogelijke oplossingen.

Tegelijkertijd was de gemeente Hilversum daarmee tot op zekere hoogte bezig, wat resulteerde in de kadernotitie ‘Buurtgericht leven: leve de buurt! ‘ (in maart 2017 door de Raad aangenomen).

Ook voor dit verhaal over Sterke Buurten hadden de Denktankleden ideeen aangedragen, in een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst. Onder meer over wat voor nieuwe eisen het aan de gemeente zou stellen.

Opnieuw moesten we bij die gelegenheid concluderen dat een wezenlijke eis, beleidscontinuiteit, op de gemeentelijke flipovers was blijven steken en dus niet in de kadernotitie terug te vinden was.

Met de raadsverkiezingen van 2018 blijkt dat de bestuurlijke schaalvergroting de raadspartijen weliswaar flink heeft bezig gehouden. Maar dat dit nog niet heeft geleid tot enig praktisch inzicht omtrent afschaling.

En bij de meeste Hilversumse partijen evenmin tot het idee, dat dit bij de raadsverkiezingen een belangrijk thema zou moeten zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *